Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických hor
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Abstrakt:
Student si vybere transekt od nejnižších nadmořských výšek po nejvyšší, tak aby byl zachycen co největší gradient vertikální zonálnosti vegetace. Na základě terénního šetření ve vybraných chráněných územích (lesní porosty vyššího věku) a vybraných lesních porostů provede hodnocení trvalých ekologických podmínek (pochůzka a revize lesnicko-typologického mapování). V zájmovém území vyhodnotí výskyt a životní projevy uvedeného druhu dřeviny (provede základní dendrometrické šetření). Terénním šetřením provede hodnocení výskytu lesnicky významných druhů hmyzu a patogenů, a vlivů abiotických faktorů (zlomy, vývraty). Vyhodnocením dat bude zjištěny limity abiotického popř. biotického prostředí pro daný druh dřeviny.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-LES LesnictvíB-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.