Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitách
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Toxické kovy jsou stále diskutovaným tématem ve všech složkách životního prostředí..Cílem práce je komplexní příprava studenta na mapování toxických kovů v půdách, tzn. práce od rešerše týkající se původu, výskytu a vazeb tox. kovů, vzorkování, příprava vzorku, analýza a vyhodnocení získaných dat. Práce bude obsahovat praktickou část skládající se z odběru vzorku, analýzy a vyhodnocení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení