Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Přehled a využití epigeneticky aktivních látek
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Summary:
Epigenetika jako taková představuje v současné době dynamicky se rozvíjející vědní obor , který svým potenciálem zasahuje do mnoha oblastí výzkumu. Ukazuje se např. její zásadní význam v genetice člověka a řízení některých zásadních chorob, včetně některých typů rakovinného bujení. V literatuře jsou popisovány některé chem. látky, které jsou schopny při působení na daný organismus změnit jeho epigenetické vlastnosti. Většinou se jedná o látky založené na blokování procesu DNA metylace anebo látky měnicí vlastnosti chromatinu. Cíle práce je provést literární rešerši, ve které budou představeny nejvýznamnější okruhy látek nesoucích tyto vlastnosti. Nejlépe pak v chronologickém řazení jak byly objevovány. Zvláštní kapitola by pak měla být vyhrazena popisu efektů, kterých bylo dosaženo při aplikaci takovýchto látek na rostliny. Kvalitní zpracování práce si žádá velmi dobré znalosti anglického jazyka.

There are no limitations of the topic