Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin a zpracování půdy na zhutnění půdy
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Zhutnění půdy je v poslední době poměrně velkým problémem v našem zemědělství. Práce si klade za cíl porovnat vliv různého zpracování půdy na utužení orniční příp. podorniční vrstvy půdy. Na vybraných lokalitách bude měřena intenzita utužení půdy pomocí penetrometru. Zjištěné výsledky budou analyzovány a vyhodnoceny, student navrhne možná opatření pro snížení negativních dopadů utužení půdy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia