Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Negativní vliv vodních bezobratlých na recirkulační systémy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je sledování vlivu vodních bezobratlých na recirkulační systémy, které jsou primárně využívány pro chov ryb. Někteří zástupci bezobratlých nemusí mít na systém žádný vliv, nicméně některé taxony je mohou významně ovlivňovat, a proto může být přítomnost těchto živočichů v některých případech nežádoucí. Někteří mohou například při přemnožení ožírat povrch biofiltru a tím výrazně narušit jeho funkci. Dalším druhy mohou sloužit jako mezihostitelé řady parazitů ryb. Odběry semikvantitativních vzorků bezobratlých budou probíhat v měsíčním intervalu v různých recirkulačních systémech sloužících pro chov ryb. Zároveň budou měřeny i základní fyzikálně-chemické parametry vody (teplota vody, pH, vodivost, množství rozpuštěného kyslíku, atd.). Na sledovaných lokalitách bude stanoveno taxonomického složení společenstva vodních bezobratlých a biomasa. Zároveň budou sledovány změny abiotických faktorů během roku a jejich vliv na makrozoobentos. Podrobnější informace u vedoucí práce: Mgr. Pavla Řezníčková, pavla.reznickova@mendelu.cz , +420545 133 366

K tématu nejsou zadaná žádná omezení