Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních Čech
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: V rámci diplomové práce provede student monitoring jasanových porostů na území Moravy a Východních Čech. Zaměří se především na zhodnocení zdravotního stavu těchto porostů ve vztahu k jejich dřevinné skladbě a stanovištním podmínkám. Zdravotní stav jasanů bude hodnocen pomocí metodiky (Rozsypálek 2015). Zbylá data budou zjišťována z dokumentů LČR a v rámci monitoringu ověřována. Zjištěné výsledky budou zpracovány v programech ArcGIS a STATISTICA. Hlavním výstupem této práce bude detailní přehled ohroženosti lokalit nekrózou jasanu dle SLT. Dále ověření hypotézy o vlivu zastoupení jasanu v porostech na intenzitu infekce. A zhodnocení vlivu stanovištních podmínek

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení