Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Monitoring chemických vlastností černozemí jižní Moravy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.
Abstrakt:
Bude sledován celkový obsah organického uhlíku, humusových látek, živin, půdní reakce, vodivost a tlumící schopnost u 10 černozemí na jižní Moravě. Vybrané vlastnosti budou stanoveny standardními analytickými metodami a výsledky budou statisticky zpracovány.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení