Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Monitoring celkového obsahu labilního a stabilního uhlíku u kambizemí
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.
Abstrakt:
Bude sledován celkový obsah organického uhlíku (stabilní forma) a ve vodě rozpuštěného uhlíku (labilní forma) u kambizemí. Hodnoceny budou výsledky tříletých dlouhodobých pokusů. Využijeme standardní metody stanovení půdních vlastností.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení