Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Okus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ochrany lesů a myslivosti - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Abstrakt:
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce Ve výsadbách či přirozené obnově sledovat poškození dřevin okusem na plochách různě ošetřených proti buřeni (včetně intenzity tohoto ošetření). Na transektech v kulturách v širším okolí experimentálních ploch sledovat poškození dřevin okusem a vliv tohoto poškození na růst a početnost dřevin. Poškození dřevin dát do vztahu s předpokládanou početností zvěře (myslivecká evidence). Porovnat poškození jednotlivých druhů dřevin. Porovnat aktuální poškození s vykazovanými škodami zvěří. Navrhnout opatření managementu lesních společenstev a mysliveckého managementu vedoucí k minimalizaci případných negativních dopadů apod. Metodika: Vhodné kultury či nárosty budou rozděleny na menší podmínkami i velikostí srovnatelné plochy na niž budou provedena následující ošetření: vyžínání kolem stromků, vyžínání v pruzích, aplikace herbicidu kolem stromků, aplikace herbicidu v pruzích, aplikace herbicidu plošně, kontrolní plocha bez zásahu proti buřeni. Na všech plochách bude detailně sledováno poškození dřevin okusem. Procento poškozených dřevin v širším okolí expertimentálních ploch bude zjišťováno na transektech. Transekty budou navrženy a monitorovány dle metodiky ČERMÁK, MRKVA 2003. Jejich délka a směrování budou voleny dle místních podmínek, vždy tak aby na transektu bylo nejméně 200 jedinců hlavní monitorované dřeviny; šířka transektu 3 m. Okus bude hodnocen u semenáčů dřevin do výšky 150 cm, v dělení do výškových tříd po 10 cm. Hodnoceno bude aktuální poškození, bez rozlišení jeho intenzity na jedinci, to znamená vlastní prostá přítomnost okusu. Metodická literatura: ČERMÁK, MRKVA 2003: Okus semenáčků v honitbě. Monitorování okusu semenáčků v honitbě jako podklad pro plánování a kontrolu početnosti spárkatých přežvýkavců. Lesnická práce, 82(1): 40-41. Kadlec 2008. Okus dřevin při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni na majetku Sdružení obecních lesů Benešovska. Diplomová práce. MZLU v Brně, 65 s.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia