Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vliv biotických a abiotických stresorů na přirozenou obnovu jedle bělokoré na ŠLP křtiny
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Abstrakt:
Cílem práce je definovat podíl biotických a abiotických stresorů na přirozenou obnovu jedle bělokoré na ŠLP Křtiny. V rámci práce bude sledován podíl dvou nejvýznamnějších stresorů - sucha a zvěře, kdy očekávaným výstupem práce bude stanovení podílu obou faktorů na mortalitě semenáčků a sazenic ve sledovaném období. Hypotézou je, že sucho a především zvěř jsou hlavními mortalitními faktory, které se v koincidenci podílí na mortalitě semenáčků. Pokud jsou na území již oplocené plochy s přirozenou obnovou provede se vyhodnocení podílu jedle na ploše chráněné a ploše nechráněné proti zvěři. Záměrem práce je kvantifikovat tento podíl ve sledovaném území za sledované období. Práce bude zpracovávána na ŠLP Křtiny, případně na vybraném polesí, konzultantem práce bude příslušný pracovník ŠLP Křtiny. Metodika práce: 1. Zpracovat literární rešerši problematiky přirozené obnovy a disturbancí jedle bělokoré, požadovaná znalost AJ, znalost FJ a NJ vítána 2.Provést monitoring rozšíření jedle bělokoré na příslušném území (polesí) ŠLP křtiny, provést identifikaci jednotlivých solitérních a stále plodících jedlí - mateřských stromů v porostu jako genetického zdroje pro přirozenou obnovu 3. Na základě stanovištních poměrů vybrat 5 - 10 mateřských stromů na živných a 5 - 10 mateřských stromů na minerálně chudých stanovištích - design pokusu se může lišit. 4. pod mateřskými stromy založit 2 mikrooplocenky velikosti 10x10 m (velikost může být optimalizována) a v jedné sledovat úspěšnost vzcházení semen jedlí z přirozené obnovy i z umělého výsevu na plochách 1x1 m, včetně identifikace původce odumření, provést srovnání se situací v oplocence a na kontrolní ploše mimo oplocenku. 5. Pod mateřskými stromy založit kontrolní plošky 1x1 m, na které provést výsev semen a sledovat vývoj a mortalitu semenáčků, plošky chránit před vlivem drobných živočichů pletivem a srovnat s kontrolní plochou nechráněnou 6. V mikroplocence provést výsadbu jednoletých semenáčů jedlí ve dvou variantách - bez zálivky se zálivkou, stejnou plochu pak založit bez ochrany Analyzovat získané výsledky s ohledem na působení stresových faktorů, zde především klimatických extrémů a vlivu zvěře.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví
B-LES LesnictvíB-LES-ARB Arboristika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.