Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt: Lesnický management významně mění charakter lesních ekosystémů. Hospodařením bývá změněna dřevinná skladba, věková i prostorová struktura lesa i biogeomorfologické procesy. Tyto změny signifikantně ovlivňují půdní vlastnosti. Dlouhodobě je studován dopad managementu lesů na kvalitu půd (chemismus, taxonomické zařazení aj.), opomíjen je ale dopad managementu na prostorové vlastnosti půd (koeficient variance, lokální pedodiverzitu aj.). Bakalářská práce bude zaměřena na vypracování literární rešerše k tomuto tématu (ve vazbě k převažující dřevině, charakteru lesnického managementu aj.). V závěru bude navržen design sběru dat pro konkrétní studii, která by se věnovala vlivu hospodaření na prostorové vlastnosti lesních půd.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia