Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Lesnický management významně mění charakter lesních ekosystémů. Hospodařením bývá změněna dřevinná skladba, věková i prostorová struktura lesa i biogeomorfologické procesy. Tyto změny signifikantně ovlivňují půdní vlastnosti. Dlouhodobě je studován dopad managementu lesů na kvalitu půd (chemismus, taxonomické zařazení aj.), opomíjen je ale dopad managementu na prostorové vlastnosti půd (koeficient variance, lokální pedodiverzitu aj.). Bakalářská práce bude zaměřena na vypracování literární rešerše k tomuto tématu (ve vazbě k převažující dřevině, charakteru lesnického managementu aj.). V závěru bude navržen design sběru dat pro konkrétní studii, která by se věnovala vlivu hospodaření na prostorové vlastnosti lesních půd.

There are no limitations of the topic