Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: V přírodní rezervaci Dukovanský mlýn bude zhodnocen stav populace zvláště chráněného druhu Daphne cneorum. V rámci terénního průzkumu a inventarizace jedinců Daphne cneorum budou zjištěny základní biometrické parametry, vyhodnocen zdravotní stav, plodnost, příp. přirozené zmlazení. Výsledky vlastního průzkumu budou porovnávány s dříve provedenými výzkumy. Získaná data budou dále využita k hodnocení stavu dílčích populací. Vyhodnocení bude sloužit k návrhu opatření ke stabilizaci i zlepšení podmínek pro studovanou dřevinu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia