Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Produkce skleníkových plynů v průběhu kompostování
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Jaroslav Hynšt, Ph.D.
Abstrakt:
Rozklad organického materiálu v průběhu kompostování je spojen s intenzivní produkcí plynů. Aerobní rozklad produkuje CO2, intenzivní přeměny dusíku jsou provázeny vznikem N2O. Za určitých okolností může při kompostování vznikat i CH4. Produkce skleníkových plynů přispívá ke znečištění atmosféry a jsou hledány cesty, jak jejich emise snížit. Ale produkce plynů je současně projevem biologické aktivity a přináší cenné informace o mikroorganismech v kompostu. Cílem práce je zjistit průběh produkce významných skleníkových plynů, především N2O, CH4 a CO2, v průběhu kompostování. Budou také zjišťovány další mikrobiologické a chemické parametry související s produkcí plynů a bude provedeno srovnání výsledků s dříve publikovanými údaji.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení