Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Geocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná území
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je provést analýzu a interpretaci stavu geocachingu ve vybraném velkoplošném zvláště chráněném území (národní park, chráněná krajinná oblast) v ČR či okolních státech. Součástí zpracování bude i analýza viditelných dopadů na přírodní složky prostředí a potenciální návrh usměrňování této rekreační aktivity.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení