Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Využití bioindikačních hodnot živočichů při sledování charakteristik a změn lesních ekosystémů
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Abstrakt:
Mnoho skupin hmyzu je v současnosti používána jako tzv. modelová skupina, které jsou při sledování stavu a změn ekosystémů využívány pro hodnocení jejich změn. Ideálními rámci pro stanovení bioindikačních hodnot jsou rámce a základní aplikační jednotky lesnicko-typologického systému, především však vegetační stupně jako základní jednotky lesnického hospodaření a péče o les. Cílem práce je vyhodnocení nasbíraných dat vybraných modelových skupin hmyzu (řády Psocoptera, Coleoptera), ověření jejich bioindikačních hodnot s ohledem na lesnicko-typologické rámce, ale i stupeň přirozenosti. V rámci terénních prací bude nasbírán materiál v nižších vegetačních stupních, tj. společesntva bučin s.lat., kde se předpokládají největší změny environmentálních proměnných. Terénní data budou sloužit pro doplnění a rozšíření stávajících databází, vyhodnocením nasbíraného materiálu budou vyhodnoceny změny ve struktuře taxocenóz příslušných skupin. Na závěr budou zhodnoceny změny lesních ekosystémů a bude vyslovena hypotéza dopadu do lesního hospodářství.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrstvíD-LI-OCHRL Ochrana lesa