Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Odumřelé dřevo ponechané k zetlení poskytuje desítky mikrohabitů pro řadu různých druhů bezobratlých živočichů (především pro saproxylický hmyz - kůrovce, tesaříky, červotoče, pilořitky, krasce, lesany, klikorohy). Zejména z pohledu lýkožroutů se bezprostředně po odumření (vyvrácení, zlomení) smrku jedná o vysoce atraktivní prostředí, které v případně ponechání většího množství přináší riziko následné gradace. Z tohoto pohledu je potřeba dřevo asanovat. V podstatě jsou k dispozici dvě možnosti – chemická a mechanická asanace. U chemického způsobu zůstává dřevo v kůře a chemické látky (syntetické pyrethroidy - přípravek Vaztak) působí neselektivně asi 5 týdnů. Při mechanickém způsobu se dřevo odkorní a kůrovci nedokončí svůj vývoj. Dřevo se pak rozkládá za přispění odlišné, zpravidla výrazně ochuzené škály organismů (Vávra, 2008; Kula, Zabecki, 2006b; WWF Report, 2004). Cílem této práce je tyto dva způsoby asanace srovnat a stanovit rozdíly v osídlování dřeva po obou typech asanace. Zjistit, jaký bude způsob a rychlost osídlování dřeva a jaká bude druhová struktura společenstva kambioxylofágního hmyzu a jeho početnost na odkorněných kmenech a na kmenech v kůře po chemické asanaci v porovnání se stromy zcela bez asanace ve vztahu k ekotopu lokality. Získaná data budou využita ke stanovení nejvhodnějšího způsobu asanace, který by nenarušil komplexní vazby chráněného ekosystému, ale eliminoval potencionální gradace nebo lokální namnožení kambioxylofágního hmyzu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrství
D-LI-OCHRL Ochrana lesa