Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesích
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt:
Stromy od vyklíčení až po okamžik smrti významně biomechanicky a biochemicky ovlivňují půdní vlastnosti. Biomechanickým působením může být tlak kořenů na okolní půdu během jejich radiálního růstu, pohyb kořenů v důsledku pohybu korun ve větru nebo disturbanci půd v důsledku vyvrácení stromu. Biochemickým vlivem je například rozklad asimilačních orgánů nebo ležících kmenů. Tyto procesy a zejména jejich dopad na vývoj půd nebyly dosud uspokojivě vědecky studovány. Očekávaný polygenetický (včetně možného retrográdního) vývoj půd v důsledku vlivu jednotlivých stromů bude během doktorského studia zkoumán s využitím destruktivních (chemické analýzy) i nedestruktivních metod půdni vědy (mikromorfologie půd) a metod disturbanční ekologie a ekologie lesa (dendrochronologie, dendrometrie aj.). Lze očekávat, že výzkum výrazně zvýší naše povědomí o průběhu pedogeneze v přirozených temperátních lesích a umožní diskutovat platnost některých pedogenetických teorií.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa