Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
State of topic:
approved (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Roman Longauer, CSc.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Silviculture - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Provenienční pokusy slouží k analýze vnitrodruhové proměnlivosti jednotlivých dřevin. Práce se zaměří na provenienční výzkum jasanu ztepilého. Hodnoceny budou růst, přežívání, kvalitativní fenotypové znaky a vnitrodruhové variability jasanu ve vztahu k jeho chřádnutí, které způsobuje zavlečená houba Hymenscyphus fraxineus (anamorfa Chalara fraxinea). Hodnocení budou provenienční pokusné plochy založeny Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady v r. 1999. Roste na ní 24 proveniencí jasanu reprezentujících rozličné přírodní lesní oblastí ČR. Na vybrané provenienční pokusné ploše (plochách) se po proveniencích u jednotlivých stromů vyhodnotí - výškový a tloušťkový růst, - fenotypová kvality kmene a koruny, - jarní vegetativní fenologie, - intenzita napadení Hymenoscyphus fraxineus, - jiná poškození. Následně se zanalyzuje vnitrodruhové proměnlivosti a míra genetické kontroly - růstu, přežívání a fenotypové kvality, - predispozice proveniencí k chřadnutí. Na základě získaných poznatků se odvodí doporučení k volbě zdrojů reprodukčního materiálu a realizaci aktivních opatření k zachování jasanu.

informaceThere are no limitations of the topic