Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Výskyt lesních reofilních druhů vážek (Odonata) v oblasti Žďánického lesa v Západních karpatech
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Reofilní druhy vážek obývají lesní prameniště, lesní potoky, říčky. Mezi reofilní druhy patří zástupci čeledí Calopterygidae, Gomphidae a především Cordulegastridae. Ve většině oblastí ČR je doposud nedostatek údajů o rozšíření těchto druhů a žádné údaje ve vztahu k charakteristikách okolních lesních ekosystémů. Čeleď Cordulegastridae zahrnuje druhy, které reprezentují pravé lesní druhy vážek. Druhy jsou vázány na reofilní biotopy lesních komplexů. V současnosti byl prokázán na území ČR výskyt tří druhů, z území ČR doposud nemáme přesné informace o výskytu těchto druhů. Na známých lokalitách Hrubého Jeseníku monitorovat bionomii jednotlivých druhů (sledováním letu imág, líhnutí..). Rekognoskaci zbylých oblastí Hrubého Jeseníku zjistit další lokality s výskytem druhů rodu Cordulegaster. Vyhodnotit ekologické nároky druhů ve vztahu ke krajinnýcm strukturám, složení lesních ekosystémů, zjistit faktory, které mohou být limitující pro druhy. Zájmová oblast: Ždánický les. Výstup: předpokládaná publikace (článek) v recenzovaném časopise.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení