Prehľad vypísaných tém - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - AF
Max. počet študentov:
5
Navrhol:
Abstrakt:
Obratlovci jsou významnou součástí všech prvků kulturní krajiny (agrocenóz, lesních porostů, intravilánu atd.) a dynamicky reagují na působení různých antropogenních faktorů. Na příkladu vybraných druhů a skupin těchto živočichů budou studenti hodnotit interakce mezi jejich populacemi a managementem (či změnami) stanovišť v krajině.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia