Summary of topics offered - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
State of topic: approved (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture - FA
Max. no. of students: 5
Proposed by: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Summary: Obratlovci jsou významnou součástí všech prvků kulturní krajiny (agrocenóz, lesních porostů, intravilánu atd.) a dynamicky reagují na působení různých antropogenních faktorů. Na příkladu vybraných druhů a skupin těchto živočichů budou studenti hodnotit interakce mezi jejich populacemi a managementem (či změnami) stanovišť v krajině.

There are no limitations of the topic