Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vliv chemické ochrany proti hlodavcům ve výsadbách dřevin na populace vybraných druhů sov v CHKO Žďárské vrchy.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude posoudit vliv chemické ochrany výsadeb proti hrabošům pomocí přípravku Lanirát Micro na populace sýce rousného a kulíška nejmenšího ve vybraných lesních porostech v oblasti Žďárských vrchů. Pro vyhodnocení budou sbírána data na lokalitách s použitím chemické ochrany i bez ní. Budou hodnoceny následující proměnné: a) hnízdní úspěšnost obou druhů sov, b) početnost hrabošů na obou typech lokalit, c) podíl hrabošů v potravě sov (u vývržků). Podle možností budou provedeny i analýzy na přítomnost Lanirátu v tělech drobných savců, popř. uhynulých jedinců sov, pro prokázání přímého vlivu na predátory. K vyhodnocení budou, vedle dat získaných v průběhu diplomové práce, využita i data z minulých let, získaná od ornitologů z místní pobočky ČSO. Výstupy poslouží k posouzení vlivu této metody ochrany lesa na necílové ohrožené druhy vybraných predátorů v oblasti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení