Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Synekologie rejskovitých (Soricidae) ve vybraných lesních ekosystémech ČR
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Abstrakt:
Podstatou práce bude základní synekologické vyhodnocení rejskovitých, z již získaného bohatého materiálu školitele. Cílem bude zjistit abundanci, dominanci, druhové složení a diverzitu, v různých typech lesních stanovišť nížinných a horských oblastí. Student nejprve zpracuje materiál v laboratoři - provede druhovou determinaci, určí pohlaví a pohlavní aktivitu a odebere vzorky pro případné další zpracování v rámci diplomových či disertačních prací. Získaná data pak vyhodnotí podle stanovených metodik. Výsledky přinesou informace o tom, který způsob lesnického obhospodařování vytváří nejoptimálnější podmínky pro tyto vzácné a na změny prostředí citlivé savce.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení