Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Přirozená sukcese vodních ekosystémů se zaměřením na bezobratlé
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je sledování primární sukcese stojatých vod. Pozornost bude zaměřena především na vodní bezobratlé. Práce zahrnuje jednoleté sledování nově vybudovaných tůní na jihu Moravy, studie navazuje na již probíhající výzkum. Odběry kvantitativních a kvalitativních vzorků makrozoobentosu budou probíhat v měsíčním intervalu. Zároveň budou měřeny i základní fyzikálně-chemické parametry vody (teplota vody, pH, vodivost, množství rozpuštěného kyslíku, atd.). Na sledovaných lokalitách bude stanoveno taxonomického složení makrozoobentosu a biomasa. Zároveň budou sledovány změny abiotických faktorů během roku a jejich vliv na makrozoobentos. Podrobnější informace u vedoucí práce: Mgr. Pavla Řezníčková, pavla.reznickova@mendelu.cz , +420545 133 366

K tématu nejsou zadaná žádná omezení