Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
State of topic: approved (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Summary: Práce porovná současný a cílový stav porostů (dílců) v převodu na les výběrný na základě výpočtu Giniho koeficientů.Práce využije Giniho koeficientu k posouzení, zda zkoumaný porost se nachází či nikoliv v požadovaném stavu výběrného lesa. Pro každý dílec bude proto vypočten jak současný, tak i historický vývoj Giniho koeficientů za období realizovaného převodu. Výsledky budou specifovány podle základních druhů dřevin a jednotlivých dílců. Porosty v převodu na les výběrný budou názorně (tabelárně i graficky) seřezany podle cílových a současných hodnot Giniho koeficientů. Ve vztahu na současný stav porostů a v minulosti relizovanému objemu těžeb se výsledky Giniho koeficientů stanou základem pro návrh optimální doby převodu, resp. adekvátních hospodářských opatření v rámci jednotlivých dílců v převodu na les výběrný.

There are no limitations of the topic