Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Ověření možnosti použití Giniho indexu k hodnocení strukturní bohatosti porostu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Ve strukturně variabilních (jedno až víceetážových) porostech budou provedena základní biometrická měření. Do vztahu bude dána variabilita tlouštěk stromů porostu a hodnota Giniho koeficientu (vztah mezi relativním počtem stromů a relativní hodnotou výčetní základny). Prací bude ověřeno, zda v podmínkách našich porostů platí, že s narůstající variabilitou tlouštěk roste i hodnota Giniho indexu. Práce vyústí do návrhu vymezení tříd, které jednoznačně od sebe oddělí porosty podle strukturní bohatosti.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení