Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Pavouci jsou velmi významnými bioindikačními organismy, odrážející charakteristiku a stav biotopu, ve kterém se vyskytují. Z tohoto důvodu jsou často využíváni jako modelové organismy pro vyhodnocení přirozených nebo antropogenních (člověkem vyvolaných) změn životního prostředí a sukcesního stavu stanoviště. Ve vybraném zájmovém území si zpracovatel závěrečné práce vytipuje porosty o různém stáří, dřevinném složení a vertikální struktuře. V nich provede odchyt pavouků dle různých metod (zemní pasti, individuální sběr, smyk vegetace). Zároveň provede charakteristiku lesních porostů. Vlastním cílem práce je na základě analýzy takto získaných dat zhodnotit vliv jednotlivých charakteristik lesních porostů na druhové složení a diverzitu pavouků, včetně vyvození závěrů pro ochranu přírody a lesní hospodářství.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení