Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Pavouci jsou velmi významnými bioindikačními organismy, odrážející charakteristiku a stav biotopu, ve kterém se vyskytují. Z tohoto důvodu jsou často využíváni jako modelové organismy pro vyhodnocení přirozených nebo antropogenních (člověkem vyvolaných) změn životního prostředí a sukcesního stavu stanoviště. Ve vybraném zájmovém území si zpracovatel závěrečné práce vytipuje porosty o různém stáří, dřevinném složení a vertikální struktuře. V nich provede odchyt pavouků dle různých metod (zemní pasti, individuální sběr, smyk vegetace). Zároveň provede charakteristiku lesních porostů. Vlastním cílem práce je na základě analýzy takto získaných dat zhodnotit vliv jednotlivých charakteristik lesních porostů na druhové složení a diverzitu pavouků, včetně vyvození závěrů pro ochranu přírody a lesní hospodářství.

There are no limitations of the topic