Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Pavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkách
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Všichni pavouci jsou draví a během svého života zahubí veliké množství hmyzu, čímž udržují biologickou rovnováhu. Zvláště početné a ekologicky tolerantní druhy jsou velmi důležitými činiteli pro snižování stavu škůdců. Je publikována celá řada prací potvrzujících pozitivní vliv predačního tlaku pavouků na různé škůdce v agrocenózách (obilniny, vinice, ovocné sady). Lesní produčkní ekosystémy (stejně tak jako lesní a okrasné školky) byly doposud poměrně opomíjeny, i když zde pavouci tvoří velmi početnou a rozmanitou skupinu konzumentů. Mezi sledované škůdce budou patřit významné druhy jako bekyně velkohlavá (Lymantria dispar), zástupci řádu polokřídlích (mšice, mery atd.), různé druhy čeledi obalečovití (Tortricidae), předivkovití (Yponomeutidae) a další zástupci denních a nočních motýlů (Lepidoptera). Dle různých metodik a vyhodnocení budou vybrány vhodné druhy pavouků (žijících na zemi, na kůře, na listech). V terénních i v laboratorních podmínkách budou sledovány interakce mezi predátorem (pavouk) a škůdcem (daný druh a vývojové stádium). Na základě zjištěných výsledků bude vyhodnocen predační potenciál zkoumaných druhů pavouků. Bakalářská práce bude hodnocena na základě literární rešerše. Diplomová práce bude hodnocena na základě experimentu a pokusu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení