Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Biodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementu
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Abstrakt:
Student se v rámci navržené závěrečné práce zaměří na vytipované zkoumané území nížinných listnatých lesů (oblast jižní Moravy) a provede různými odchytovými metodami sběr materiálu pavouků (arachnofauna). Budou porovnávány stanoviště se zapojeným porostem, nezapojeným porostem a různým typem mikrobiotopu na základě daného typu hospodaření v lese. Vlastním cílem práce je na základě analýzy takto získaných dat zhodnotit vliv jednotlivých charakteristik lesních porostů na druhové složení a diverzitu pavouků, včetně vyvození závěrů pro ochranu přírody a lesní hospodářství.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení