Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozity
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalářská práce bude zahrnovat literární přehled zabývající se problematikou fyzikálních veličin dynamická a kinematická viskozita a přístroji a měřidly pro stanovení viskozity. Praktická část bude zahrnovat měření viskozity na vybraných přístrojích a měřidlech a následné porovnání vhodnosti a přesnosti jednotlivých zařízení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení