Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Porovnání výpočetní složitosti vybraných algoritmů pro dolování znalosti z dat
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Pro zvolené algoritmy z oblasti dolování znalosti z dat (data mining), např. rozhodovací stromy, nejbližší soused k-NN, naivní Bayes, umělá neuronová síť, SVM, aj., je nutno navrhnout metodu jejich vzájemného porovnání z hlediska výpočetní složitosti (computational complexity). Výchozím krokem je experimentální porovnání O(.), tj. horní hranice doby výpočtu (případně použité paměti) v závislosti na růstu objemu vstupních dat (počtu instancí, řádků v tabulce) a počtu atributů (sloupců v tabulce) popisujících datové instance. Jako testovací data budou použita jednak data navržená a vytvořená uměle, jednak vhodná data reálná. Práce se mj. zaměří na porovnání teoretického předpokladu výpočetní složitosti s prakticky získanými výsledky. Cílem bude mj. doporučení a zdůvodnění, které algoritmy za jakých okolností jsou vhodné či nevhodné z důvodu výpočetní složitosti. Téma vyžaduje alespoň 2 semestry práce. Je nutno se seznámit s principy vybraných algoritmů a implementovat je ve vhodném jazyce (např. C++) včetně dodržení stejných porovnávacích podmínek pro všechny zvolené algoritmy. Volbu algoritmů je nutno provést na základě konsultace s vedoucím diplomové práce.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-II Inženýrská informatika
N-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.