Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikály
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Abstrakt:
Disertační práce se bude věnovat poptávkovým vztahům v rámci vymezené výrobkové vertikály. Při zkoumání primárních a sekundárních poptávkových funkcí bude uplatněna ekonometrická analýza. Prostřednictvím sestaveného ekonometrického modelu vertikálně provázaných poptávkových funkcí bude zkoumána cenová citlivost poptávkových reakcí na jednotlivých úrovních dané vertikály. K hodnocení cenové citlivosti poptávkových funkcí v rámci studované výrobkové vertikály budou využity koeficienty běžné elasticity, případně koeficienty dynamické elasticity prvního a vyšších řádů. Dosažené hodnoty cenově-poptávkové pružnosti budou interpretovány v návaznosti na tržní strukturu a technicko-technologické souvislosti dané výroby.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-EM Ekonomika a management