Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČR
State of topic:
approved (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department:
Department of Silviculture - FFWT
Max. no. of students:3
Proposed by: Ing. Václav Hurt, Ph.D.
Summary:
Náplní práce bude navázat a pokračovat v práci předchozích DP (např. May) a BP. Na základě již provedené inventarizace a dalších dendrometrických šetření v okolí města Dobrušky posoudit současné pěstební uplatnění jeřábu břeku. Cílem práce bude pokračovat na sledování a posouzení růstové odezvy této dřeviny ve vazbě na její uvolnění. Součástí práce bude taktéž analýza principů hospodaření s ohledem na Sorbus torminalis ve vybraných státních a soukromých podnicích. Analyzováno bude také postavení studované dřeviny v rámci norem a zákonů v ČR a na Slovensku. Cenné listnáče jsou velmi opomíjenou kapitolou pěstování lesů v ČR. O to více se jedná o velmi zajímavé téma. Jedinečnost cenných listnatých dřevin při produkci cenných sortimentů spočívá ve velmi zajímavé prodejní ceně. Významná je též funkce ekologická, estetická, biologická a krajinotvorná. V případě zájmu se na mne neváhejte obrátit. Možné jsou i jiné lokality s výskytem jeřábu břeku nebo ostatních cenných listnatých dřevin. Z důvodu již probíhajících šetření (těžba, usazení denrometrů aj.), existenci klimatických dat osobně preferuji spíše oblast Dobrušky. Přeji pěkný den a těším se na spolupráci. S pozdravem V. Hurt

There are no limitations of the topic