Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Hodnocení hospodářské situace územně správních celků
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Předmětem práce je evaluace hospodářské situace zvolené skupiny územně správních celků stejného hierarchického stupně a obdobné velikosti. Vlastní přínos autora lze spatřovat v návrhu ukazatelů pro vyhodnocení ekonomické pozice institucí veřejné správy, v jejich charakteristice a následně v aplikaci na konkrétní případy se záměrem srovnání jejich hospodaření.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení