Prehľad vypísaných tém - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: The Application of the Concept Partnership for Local Development
Stav témy: schválené (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav regionálního rozvoje - FRRMS
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
Abstrakt:
The Concept Partnership for Local Development is explained in: FORET, M. a kol. Marketing in regional development. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 140 s. ISBN 978-80-7375-812-7. Diploma thesis has to use the concept for any city or region.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia