Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Abstrakt:
V ČR je produkce bioplynu do značné míry založená na fytomase ze zemědělských plodin. Tento systém je často kritizován pro jednotvárnost struktury plodin, minimální diverzitu a jednostranné hnojení půdy. Doposud probíhá výzkum zbývající se především energetickou výtěžností biomasy různých plodin, optimalizací složení substrátu, případně digestátem jako hnojivem, jeho účinky na půdu a možnostmi jeho využití. Cílem práce je s využitím komplexního hodnotícího nástroje posoudit agrosystémy navázané na produkci bioplynu, identifikovat nejvážnější slabiny a navrhnout optimalizační opatření na úrovni celého agrosystému farmy, která provozuje bioplynovou stanici (při zohlednění výrobního zaměření a míry specializace podniku na produkci bioplynu). Nejde tedy o optimalizaci procesu výroby bioplynu, ale o optimalizaci agrosystému navázaného na bioplynovou stanici, včetně živočišné produkce, která by měla být jeho nedílnou součástí. Řešena bude 1) struktura plodin, tak aby vyprodukovaná biomasa byla dobře bioplynovou stanicí využitelná, ale zároveň aby byla optimalizována diverzita systému a další agronomická hlediska; 2) začlenění a role živočišné výroby; 3) optimalizace režimu aplikace digestátu na ornou půdu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-FYTO FytotechnikaD-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná