Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Výskyt lesnicky významných druhů hmyzu na dubu ceru (Quercus cerris)
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Abstrakt: V oblasti jižní Moravy (popř. vybrané LS) budou vybrány oblasti resp. lesní porosty s dominancí dubu ceru. Terénním průzkumem bude sledován výskyt a abundance lesnicky významných druhů. Výskyt bude vyhodonocen s ohledem na lesnicko-typologické jednotky (vegetační stupně a soubory lesních typů). Cílem bude vyhodnocení výskytu a abundance ve vztahu k charakteru stanoviště a stupně přirozenosti, a stavu lesních geobiocenóz. Výsledkem bude publikace v odborném tisku.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení