Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Geomorfologie jako půdotvorný faktor v přirozených temperátních lesích
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude posoudit dopad reliéfu terénu na vlastnosti půd, (včetně jejich taxonomické klasifikace) v Žofínském pralese. Práce umožní kvantifikovat jeden z tradičních faktorů pedogeneze a diskutovat roli ostatních faktorů (klimatu, matečné horniny, biomechanických a biochemických vlivů stromů aj.). Současné výzkumy přitom prokázaly, že Žofínksý prales má nebývale vysokou diverzitu půd, jejíž příčiny nebyly dosud objasněny. Pro zpracování diplomové práce budou použita zejména data z Databanky přirozených lesů ČR (www.pralesy.cz), především data laserového skenování, opakovaná dendrometrická měření a podrobný půdní průzkum zahrnující i chemické analýzy ca 1000 vzorků. Výsledky podstatně zvýší naši znalost pedogenetických procesů.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia