Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití území
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Bc. Ing. Daniela Smetanová
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Bc. Ing. Daniela Smetanová
Abstrakt:
1. Prostudujte relevantní zdroje zabývající se problematikou rekreačního využití území, potenciálu cestovního ruchu, kapacity prostředí z hlediska rekreace a další. 2. V rámci modelového území proveďte hodnocení širších územních vztahů, primární, sekundární a terciární krajinné struktury. Při hodnocení se zaměřte na rozhodující přírodní a kulturní faktory vývoje krajinné struktury. Definujte hlavní problémy a střety v území. 3. V rozsahu územní studie navrhněte potřebná řešení vymezených problémů (změny funkčního využití, prostorového řešení) v souvislosti s rozvojem rekreačního využití. Návrhy ověřte formou prostorových skic, modelů, případně detailů. 4. Závěry konfrontujte se stávající územně plánovací dokumentací.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.