Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Mezi biomechanické vlivy stromů na půdu lze vedle obecně známé vývratové dynamiky zařadit například vyplňování podzemních částí pahýlů stromů při jejich dekompozici půdou, pronikání kořenů do podložní horniny nebo například vytlačování půdy v důsledku růstu kořenů. Recentní studie (zejména z USA) odhalily značný pedogenetický potenciál těchto procesů, které ovšem dosud nebyly uspokojivě kvalitativně ani kvantitativně posouzeny. Zdá se, že popsané procesy mohou mít dopad i na současnou představu o evoluci půd v lesních ekosystémech. Cílem práce bude posoudit význam konkrétního biomechanického procesu na vybrané lokalitě přirozených lesů v ČR. Výsledky prohloubí naši znalost pedogenetických procesů a jejich faktorů v lesních ekosystémech.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia