Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Analýza trendů klimatických prvků a výnosů hlavních obilovin ve vybraných evropských státech a regionech
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude zhodnotit trendy vybraných agroklimatických ukazatelů a výnosů v řadě států a regionů Evropy zejména mezi léty 1961-2013. Bude testován vztah mezi základními agroklimatickými indikátory a výnosy a dynamikou vývoje výnosů v uvedeném období, tak aby bylo možné posoudit případné probíhající změny v těchto vztazích a identifikovat příčiny. Práce bude zaměřena na různé regiony a plodiny a to na základě profesního zaměření diplomanta. Součástí práce bude i analýza významu klimatické variability v kontextu změn ostatních podmínek pro zemědělskou produkci v Evropském kontextu s důrazem na možné projevy měnících se klimatických podmínek. V rámci DP se studenti zaměří na zvládnutí zásad výzkumné práce, použití základních statistických metod, práci s odbornou literaturou a budou zaškoleni v nakládání s datovými zdroji. Samozřejmostí je možnost přímého zapojení studenta do probíhajích výzkumných projektů v této oblasti a přístup k široké databázi a odborným kapacitám. V případě zájmu bude studentům dána možnost podílet se na prezentování výsledků výzkumu na nichž se podílí v rámci národních i mezinárodních konferencí.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení