Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kompostování a jeho vliv na vybrané půdní vlastnosti
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Dr. Ing. Vítězslav Hybler
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Základním faktorem půdní úrodnosti je množství a kvalita humusových látek. Jednoduchým způsobem, jak získat z biologicky rozložitelné hmoty cenný humus, je kompostování. Kompostování je příkladem koloběhu látek v přírodě i recyklace. Cílem diplomové práce je shrnout a analyzovat informace o využívání biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím kompostování a zhodnotit vlastnosti půdy pro systém s použitím kompostu a bez něj.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení