Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
ochrana a organizace vybraného povodí
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
1. Formou literární rešerše, na základě studia odborné literatury, popište problematiku ochrany a organizace vybraného povodí se zaměřením na protierozní a protipovodňovou ochranu a organizaci půdního fondu 2. ve vybraném povodí proveďte analýzu současného stavu využití území 3. Vyhodnoťte jednotlivé faktory ovlivňující erozní a odtokové poměry v území 4. Stanovte potenciální retenci povodí, celkový odtok, kulminační průtok a transport splavenin metodou čísel odtokových křivek (CN)Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZS Zemědělská specializace
B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.