Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vliv zdravotního stavu stromu pro druhovou diverzitu a početnost arachnofauny
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Abstrakt:
Pavouci jsou velmi významnými bioindikačními organismy, odrážející charakteristiku a stav biotopu, ve kterém se vyskytují. Z tohoto důvodu jsou často využíváni jako modelové organismy pro vyhodnocení přirozených nebo antropogenních (člověkem vyvolaných) změn životního prostředí a sukcesního stavu stanoviště. Student v rámci navržené bakalářské a závěrečné práce vytipuje vhodné dřeviny napadené škůdci a chorobami. Bude vybrán různý stupeň napadení až po odumřelý uschlý strom. Na těchto vybraných stromech bude proveden odchyt arachnofauny různě vhodnými metodami – lepenkové pásy, elektory, ruční sběr. Odchycený materiál bude vyhodnocen z hlediska biondikační stupnice a dalších ekologických charakteristik. Z hlediska zdravotního stavu dřeviny bude bráno v potaz různé rozpětí environmentálních faktorů (typ kůry, vlhkost, orientace, přítomnost dutin, uschlé částí větví a kůry, přítomnost škůdců atd.). Na základě zjištěných výsledků bude provedeno posouzení, zdali má vitalita dřeviny pozitivní či negativní efekt pro druhovou bohatost a početnost pavouků.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení