Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Abstrakt: Vlivem intenzifikace zemědělství a lesnictví a opuštění tradičního managementu v posledních 50-ti letech došlo k velké přeměně české krajiny. Tyto změny měly za důsledek výrazné snížení celkové biodiverzity lesních ekosystémů. Student se v rámci navržené bakalářské a závěrečné práce zaměří na vytipované zkoumané území nížinných listnatých lesů a provede různými odchytovými metodami sběr materiálu pavouků (arachnofauna). Budou porovnávány stanoviště se zapojeným porostem, nezapojeným porostem a různým typem mikrobiotopu na základě daného typu hospodaření (vysokokmenné, pařezinové, výmladkové). Na základě bioindikačních stupnicí a ekologických charakteristik bude materiál zanalyzován a vyhodnocen. Budou navrženy managementové zásahy, které podpoří druhovou diverzitu a abundance pavouků, se zvláštním zřetelem pro vzácné teplomilné a suchomilné druhy (např. ohrožení a chránění sklípkánci Atypus).

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení