Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Cíle práce: Pro možnost zásahů do bylinného patra lesa, hodnocení druhové diverzity nelesních společenstev a plánovaný management zpracovat úplný inventarizační soupis na území budoucího Arboreta Osina Postup a metodika práce: Opatřit si mapové podklady, pro úvodní kapitoly i přírodní poměry zpracovávaného území Území rozdělit na homogenní segmenty z hlediska geomorfologie, prezence biotopů, příp. lesnické typologie Jednotlivé segmenty zpracovat po stránce floristické, t.j. všechny přítomné druhy bylinného patra určit a zapsat. Sestavit alfabetický seznam nalezených taxonů podle nomenklatury Kubát et al. (2002).

There are no limitations of the topic