Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Využití metod řízení rizik v praxi
Stav tématu:
schváleno (Ing. Martin Zach, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Ústav: Oddělení expertního inženýrství (ICV)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Řízení rizik v soukromém zdravotnickém sektoru sebou přináší velké množství specifik daného oboru, jako je odborné personální zázemí a požadavky na jeho odbornost v souladu s platnou legislativou, aplikace nových trendů, technologií a pracovních postupů. Využitím metod řízení rizik se provedou analýzy externích a interních rizikových faktorů, navrhnou se konkrétní návrhy a doporučení na snižování rizik.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení