Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Uplatnění půdoochranných technologií zpracování půdy v erozně ohrožených oblastech ČR
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce je zpracovat literární rešerši k uplatnění půdoochranných technologií zpracování v erozně ohrožených oblastech ČR v souladu s platnou legislativou. Experimentální část práce bude zahrnovat vyhodnocení různých variant technologií zpracování půdy u kukuřice.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia